Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) spoločnosti MS Autoservis s r.o., so sídlom Kyjevské námestie 7, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 541 260, zapísaná na OS Banská Bystrica ., oddiel Sro, vložka číslo 40510/S, upravujú právne vzťahy medzi zhotoviteľom (ďalej aj ako,,zhotoviteľ“) a objednávateľom (ďalej aj ako„objednávateľ“), vznikajúcich pri vykonávaní servisných prác a služieb, prípadne poskytovaní ďalších služieb, ktoré s týmito prácami súvisia (ďalej len servisné práce a služby) zhotoviteľom pre objednávateľa.

 Všeobecné ustanovenia

a) Zhotoviteľ a objednávateľ sú ďalej spolu označení aj ako „zmluvné strany“.

b) Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzatvorenej vo forme objednávky  Objednávateľa a akceptácie objednávky zo strany Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ je subjekt, ktorého údaje sú uvedené v riadne podpísanej objednávke doručenej Zhotoviteľovi.

d) Právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa riadia týmito VOP a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Vzťah s Objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, sa riadi aj podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992Zb. o ochrane spotrebiteľa a tieto VOP sa na tento vzťah použijú v zákonom prípustnom rozsahu.

e) Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je oprava a/alebo servis zariadení a dodávanie potrebných náhradných dielov, uzavretá spôsobom podľa čl. 2 týchto VOP.

f) Akékoľvek všeobecné nákupné podmienky Objednávateľa sa na obchodné prípady založené podľa týchto VOP neaplikujú, a to ani vtedy, ak takéto nákupné podmienky týmto VOP neodporujú.

 Objednávka

a) Všetky servisné práce sa uskutočnia na základe záväznej objednávky potvrdenej zhotoviteľom. V objednávke musí Objednávateľ uviesť obligatórne náležitosti objednávky a to: 1. Názov Objednávateľa, jeho sídlo, IČO, DIČ. IČ DPH (ak je pridelené) 2. Dátum vystavenia objednávky, 3. Označenie servisných prác a/alebo služieb, 4. Miesto určenia a dátum dodania, 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za objednávateľa, 6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie, 7. Osobu poverenú a oprávnenú na prevzatie servisných prác a služieb a potvrdenie zákazkového listu. Zvláštne požiadavky Objednávateľa musia byť v objednávke konkrétne uvedené, inak sa nestávajú predmetom zmluvy.

b) Za riadne doručenú objednávku sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, faxom, elektronickou formou alebo telefonicky na adresu zhotoviteľa.

c) Potvrdením objednávky zo strany zhotoviteľa je medzi zhotoviteľom a objednávateľom uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany zhotoviteľa, ktoré môže byť odoslané poštou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo dodanie servisných prác a/alebo služieb. 

d) Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa na základe objednávky vykonať nasledovný druh servisných prác a služieb:

A) oprava a servis zariadení a

B) dodanie potrebných náhradných dielov.

e) Objednávateľ je povinný skontrolovať obsah potvrdenia objednávky uvedený v akceptácii zaslanej  Zhotoviteľom. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany Zhotoviteľa (akceptácie), je Objednávateľ povinný o tom upovedomiť Zhotoviteľa, inak Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti zhotoviteľovi vznikla.

 Podmienky vykonávania servisných prác a služieb

a) Zhotoviteľ je povinný vykonať objednané servisné práce a služby na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu týchto služieb.

b) Servisné práce a služby sú vždy vykonávané kvalifikovaným personálom Zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ vykoná práce alebo poskytne služby prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v plnom rozsahu za kvalitu vykonanej práce a dodržanie termínu stanoveného pre vykonanie práce ako keby vykonával tieto činnosti sám.

c) Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky servisné práce a služby v súlade s platnými normami STN a v dohodnutom termíne.

d) Objednávateľ je povinný vykonanú opravu a servisnú službu bezodkladne prevziať. Ak objednávateľ vec, ktorej oprava alebo poskytnutie služby sú predmetom zmluvy neprevezme alebo bezdôvodne odmietne prevziať, má sa za to, že oprava bola riadne a včas vykonaná a na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tejto veci ak ho do vtedy neznášal.

e) Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na riadne vykonanie servisných prác a služieb. Objednávateľ sa stáva vlastníkom týchto vecí až zaplatením dohodnutej ceny za vykonané poskytnuté služby.

 Práva a povinnosti objednávateľa

a) Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní Zhotoviteľovi a osobám ním určeným nerušene vykonávať objednané práce a služby, v prípade nutnosti aj po pracovnej dobe.

b) Pri vykonávaní servisných prác a služieb je objednávateľ povinný umožniť zhotoviteľovi a osobám ním určeným prístup k predmetným zariadeniam, na ktorých sa majú vykonať servisné práce a služby.

c) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonané servisné práce a služby podľa platného cenníka Zhotoviteľa, alebo cenu potvrdenú Zhotoviteľom v potvrdení objednávky.  

d) Objednávateľ sa zaväzuje, že na vyzvanie zhotoviteľa poskytne v rozsahu nevyhnutne potrebnom súčinnosť, v prípade, že jej potreba vznikne v priebehu plnenia predmetu zmluvy.

 Zodpovednosť za vady, záručná doba

a) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za riadne vykonanie servisných prác a služieb a poskytuje záruku za vykonané servisné práce a služby a náhradné diely v rozsahu a dĺžke trvania záručnej doby, ktorá je uvedená v písomnom vyhlásení Zhotoviteľa o poskytnutí záruky za vady. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia vykonaných servisných prác a služieb.

b) Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy, ani vlastnícke  právo k nej pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

c) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.

d) Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

e) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli na diele v dôsledku porušenia povinnosti zo strany objednávateľa resp. tretích osôb.

f) Zhotoviteľ v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady, ktoré vznikli najmä:

–       opotrebovaním výrobkov používaním,

–       poškodením výrobkov nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním,

–       mechanickým poškodením,

–       dodatočným upravovaním objednávateľom, alebo tretími osobami,

–       nekvalitnou montážou zo strany objednávateľa alebo tretích osôb,

–       nesprávnou manipuláciou a vlastnou prepravou,

–       umiestnením výrobku do nevhodného prostredia,

–       vyššou mocou.

Dodacia lehota a prevzatie tovaru alebo služby

a) Zhotoviteľ bude vykonávať servisné práce a služby v nasledovných intervaloch:

I. Obhliadka miesta výkonu servisných prác a služieb do48hodín od potvrdenia objednávky zhotoviteľom.

II. V prípade jednoduchších servisných prác a služieb budú vykonané priamo na mieste

III. V prípade potreby náhradných dielov ich realizácia v termíne do6týždňov odo dňa nahlásenia závady.

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje servisné práce a služby vykonávať s odbornou starostlivosťou.

c) Vykonanie servisných prác a služieb potvrdí Objednávateľ podpisom zákazkového listu. Objednávateľ je povinný dielo pred prebratím riadne skontrolovať. Podpisom na zákazkovom liste Objednávateľ potvrdzuje, že dielo bolo vykonané riadne a prevzaté bez závad.

 Cena a platobné podmienky

a) Objednávateľ je povinný za vykonané servisné práce a služby, riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu za dielo.

b) Cena za dielo je cena uvedená v cenníku zhotoviteľa alebo cena osobitne dohodnutá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Cena za dielo je tvorená súčtom cien z Cenníka za vykonané práce a dodaný tovar, materiál, dopravu a čas strávený na ceste.

c) Zhotoviteľ má nárok na odmenu podľa Cenníka aj v prípade neúspešnej realizácie opravy minimálne za čas strávený diagnostikou, alebo čas strávený pokusom o túto opravu. Tiež má nárok na odmenu podľa Cenníka za dopravné náklady, ktoré boli vynaložené na tento účel, alebo obhliadku a vypočítajú sa súčtom najazdených kilometrov za každý výjazd uskutočnený pre realizáciu diela a cenou za čas strávený na ceste.

d) Zhotoviteľ za vykonanie servisných prác a služieb vystaví Objednávateľovi faktúru po vykonaní servisných prác a služieb, na základe súpisu vykonaných servisných prác a služieb potvrdených Objednávateľom, prísp. zodpovedným zamestnancom Objednávateľa v Zákazkovom liste. Faktúra bude zaslaná Objednávateľovi najneskôr do 14 dní od vykonania servisných prác a služieb. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia ak nie je dohodnuté inak.

e) Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, má objednávateľ právo vrátiť faktúru do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

f) Zhotoviteľ je platcom DPH a z tohto dôvodu je povinný účtovať k dohodnutým cenám za vykonanie diela daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov.

g) V prípade nedodržania lehoty splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote stanovenej Zhotoviteľom vo výzve doručenej Objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

h) Štatutárny zástupca objednávateľa  týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí zhotoviteľa (ako veriteľa) v prípade, ak objednávateľ (ako dlžník) neuhradí svoj záväzok voči zhotoviteľovi ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu predávajúcim v písomnej výzve.           

 Výhrada vlastníckeho práva 

a) Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k náhradným dielom až po úhrade celej ceny za dielo. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na veci, ktoré vzniknú spracovaním zo strany Zhotoviteľa, ktorý potom nadobúda podľa povahy spracovania, spojenia alebo zmiešania vecí výhradné vlastnícke právo alebo spoluvlastnícke právo aj na veci, ktoré vznikajú spracovaním zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že je takáto vec u Objednávateľa znáša nebezpečenstvo škody na veci a je v tomto prípade v pozícii uschovávateľa, pričom v prípade používania tejto veci je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu rovnajúcu sa výške nájmu za užívanie tejto veci za čas užívania podľa cenníka zhotoviteľa a v prípade ak takejto položky v cenníku zhotoviteľa niet tak cenu obvyklú v čase a mieste užívania tejto veci.

b) Pri ohrození vlastníckeho práva Zhotoviteľa k veci, ku ktorej má vlastnícke právo (napr. exekúcia, dražbou, zaťažením právom tretej osoby a pod.) je Objednávateľ povinný túto skutočnosť Zhotoviteľovi bezodkladne oznámiť, inak zodpovedá za škodu, ktorá mu nesplnením tejto povinnosti vznikla.  

 Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

a) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uzavretia zmluvy o poskytovaní servisných služieb na dobu neurčitú, môže zmluvu písomne vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

b) V prípade výpovede je zhotoviteľ povinný riadne a včas dokončiť všetky servisné práce a služby, ktoré boli objednávateľom objednané do konca výpovednej lehoty. Objednávateľ je povinný takto dokončené servisné práce a služby zaplatiť.

 Ochrana osobných údajov

a) Uzavretím zmluvy objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §7 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch zhotoviteľa.

b) Zhotoviteľ uchováva osobné údaje poskytnuté Objednávateľom výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

c) Zhotoviteľ nevydá údaje objednávateľa tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov zhotoviteľa, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

d) Zhotoviteľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

e) Objednaním služby  Objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Zhotoviteľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Zhotoviteľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

f) Objednávateľ súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu zhotoviteľa  po dobu desiatich rokov. Objednávateľ má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u zhotoviteľa namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 Doručovanie

a) Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu sídla/miesta podnikania adresáta, resp. na adresu, ktorá bola odosielateľovi písomne oznámená ako korešpondenčná adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenú dňom kedy bola zásielka vrátená poštou a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia.

b) Ak tieto VOP určujú, že je možné doručovať aj inak ako prostredníctvom pošty  sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti týkajúce sa ich záväzku i prostredníctvom e –mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručovanú prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu nie je potrebné dopĺňať zaslaním originálu písomnosti poštou alebo osobne v prípade ak adresát potvrdí prijatie písomnosti prostredníctvom e-mailu alebo faxu, resp. jednoznačným prejavom adresáta, že disponuje takto zasielanou písomnosťou.

 Záverečné ustanovenie

a) Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom pri poskytovaní servisných prác a iných služieb, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

b) Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.

c) Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

d) Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR. Účastníci vylučujú použitie Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

V Banskej Bystrici, 28.2.2022